Stanovy Spolku Českých Letců

 


Název: Spolek českých letců

Zkratka: SČL

Sídlo sdružení: Horní Branná 418, 512 36

 registrováno MVČR: 15.03.2004, IČO: 26655756

 číslo bankovního účtu - 2801625624/2010 

dat schránka: Zyax6o

 

Kontaktní email: kobr.Martin@seznam.cz

 

Cíle činnosti sdružení:
Sdružovat piloty a přátele létání.
Podílet se na kulturní a sportovní činnosti členů spolku.
Napomáhat rozvoji létání, vytvářet podmínky provozů, správy startovišť a přistávacích ploch.
Rozšiřovat zásady fair play při létání.

 

I. Práva a povinnosti členů:


Práva členů:
Členem se může stát každá fyzická osoba souhlasící s cíly a posláním SČL , o jejím přijetí rozhoduje valná hromada členů hlasováním, svolávaná výborem nejméně jednou za 4 roky.
Každý člen má právo navrhovat náměty na činnost SČL.
Člen má právo být navržen a volen do výboru spolku.
Člen má právo hlasovat na valné hromadě SČL.
Člen má právo využívat schválené podpory ze strany SČL.
Člen má právo ze spolku vystoupit bez udání důvodu.

Povinnosti členů:
Člen má povinnost v případě vystoupení ze spolku vyrovnat do 30 dnů všechny společenské a finanční závazky vůči SČL.
Člen má povinnost dodržovat principy fair play a snažit se pomáhat ostatním účastníkům letového provozu, ale i při jiných činnostech spolku.
Člen má povinnost platit v řádném termínu členské příspěvky, stanovené valnou hromadou.

Člen může být z důvodu porušení cílů a poslání spolku zbaven členství hlasováním na valné hromadě.

 

II. Organizační struktura SČL:


Valná hromada je svolávána výborem.
Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení.
Statutárním orgánem spolku je výbor SČL, volený Valnou hromadou.
Valná hromada zvolí výbor SČL, který se do další valné hromady stará o činnost.
Valná hromada zvolí revizního komisaře, který kontroluje činnost výboru a předává tyto informace členům.
Výbor si zvolí presidenta SČL, který je statut. zástupcem spolku. Výbor volí i další výkonné funkcionáře:

1.Vyslance - zastupuje SČL při jednání s jinými spolky.
2.Pokladník - stará se o správu financí spolku a vede jejich účetní evidenci. Disponuje podpisovým právem a hmotnou zodpovědností za svěřené prostředky SČL.

 

III. Zásady hospodaření:


Spolek není založen za účelem tvorby zisku.

Zdroje:
činnost spolku je financována z:
a) vlastních prostředků členů,
b) členských příspěvků,
c) z příspěvků organizací a státu na sportovní a kulturní činnost,
d) z profitu akcí pořádaných SČL.

Výdaje:
Výbor předkládá valné hromadě strategii činnosti na příští období a ta určí priority.
O konkrétních výdajích do výše zůstatku hotovosti rozhoduje výbor hlasováním.
Spolek se nesmí zadlužit do větší výše jako je hodnota jeho majetku. Jeho existence nulovým zůstatkem nekončí.
Tyto stanovy je možno změnit při souhlasu min. 90% členů SČL, hlasováním prováděným tajně na valné hromadě spolku.

Orgány spolku vznikají poprvé ustavující valnou hromadou sdružení.

Změna stanov spolku je platná až po jejich zaregistrování ministerstvem vnitra ČR.